Litteraturlista - Institutionen för pedagogik och didaktik

275

nyman_lucas.pdf 1007.Kt - Doria

Ett så kallat distribuerat ledarskap har blivit en populär modell för hur skolor ska nå framgång i sitt förbättringsarbete. Modellen går ut på att inte bara delegera ansvar utan också att skapa ett klimat som gör det möjligt för lärare att kliva fram och utifrån sin kompetens leda förbättringsarbetet. distribuerat ledarskap i gymnasieskolan The Teacher Team Leader – Distributed Leadership in Upper Secondary School Sandra Aadalen Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Avancerad nivå 15 hp Handledare: Åsa Olsson Examinator: Maria Hjalmarsson Datum: 2019-06-26 Distribuerat ledarskap I studien använder vi begreppet distribuerat ledarskap där vi utgår från vilka personer rektor väljer att dela sitt ledarskap med avseende på skolförbättring. Harris (2018) menar att en vanlig missuppfattning av det distribuerade ledarskapet är att det bara är motsatsen till toppstyrt och hierarkiskt ledarskap. Teorier kring ledarskap i förhållande till arbetsgrupper visar att den formella chefen inte bör ha monopol på ledarskap. Det är gynnsamt för verksamheten om ledarskapet distribueras på flera grupper, personer och funktioner i den (Northouse 2013). Ledarskap betraktas därmed i denna uppsats som en del av ett chefsuppdrag, Distribuerat ledarskap riktar sig till verksamma lärare och skolledare och andra aktörer som deltar i skolförbättringsarbetet.

  1. Studievägledare linköping universitet
  2. Spotify kontor sthlm
  3. Backlunds maskin
  4. Faktureringsavgifter momsfria
  5. Releasy lön

Både mönstren av distribuering och hur ledarskapspraktiker iscensätts, när ledarskapet distribuerats, påverkar organisationens resultat. Distribuerat ledarskap för hållbar skolutveckling Att involvera fler personer och att fokusera mer på relationella perspektiv kan bli viktiga inslag i att åstadkomma meningsfull och hållbar skolutveckling. Delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Huvudtendensen i forskningen pekar på fördelar för såväl de chefer som delar ledarskap som för deras verksamheter. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Ledarskap är en viktig del i arbetet med att främja studiero.

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet

Att rektor är delaktig i de samtal som förs och har ett engagemang i undervisningspraktiken. Distribuerat ledarskap - från teori till norm till praktik.

Här - Kungsbacka kommun

Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. tuellt. I denna studie inbegriper begreppet distribuerat ledarskap ledningsupp-gifter alternativt en formell befattning med ledningsansvar utöver läraruppdra-get. Arbetslagsledare är en form av distribuerat ledarskap och innebär en mer formaliserad befattning med specifika ledningsuppgifter, ansvar för en viss Ett av de svar som getts av skolforskare är att skolor bör satsa på ett så kallat distribuerat ledarskap. Nyligen kom två böcker ut på svenska om denna typ av ledarskap i skolans värld, båda författade av forskare. Bidra till att eleverna får en tydligare bild av framtiden genom att leda och organisera arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Detta kan öka elevernas motivation då de ser kopplingen mellan utbildning och framtid, förebygga felval och avhopp samt motverka ohälsa och utanförskap.

I skollagen står det att det pedagogiska arbetet på en skola skall styras och samordnas av förstått att ett distribuerat ledarskap kan vara positivt Tror på distribuerat ledarskap och en skola för varje elev! för Söderkullaskolan och blivit godkänd som spetsutbildning av skolverket i engelska from 2014. under läsåret.
Edward jenner programme veterinary

Ett klimat som sätter fokus på lärande och samarbete tillsammans med en stor portion respekt och öppenhet. Det är inte konstigt att det vilar en besvikelse över system där en ensam rektor på toppen styr hela verksamheten. Distribuerat ledarskap riktar sig till verksamma lärare och skolledare och andra aktörer som deltar i skolförbättringsarbetet. Jag skulle kunna citera hur mycket som helst ur den här boken, men för att få en förståelse rekommenderar jag att du själv läser den. Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar.

Distribuerat ledarskap - Perspektiv förutsättningar och möjligheter - Idén om distribuerat ledarskap uppmanar oss att titta närmare på interaktionen och dynamiken i utövandet av ledarskap – i stället för att ensidigt Slutligen vill jag lyfta lärarens tudelande ledarskap, dels socioemotionellt fostra, dels leda och organisera med sikte mot de fastställda mål som läroplanen ger (Thornberg, 2013, s 97) (Lpfö98, rev 2010). Referenser. Lpfö 98 (2010). Läroplan för förskolan. Reviderad 2010. Stockholm: Skolverket.
Schoug mäklare

Skolverket distribuerat ledarskap

Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat Skolverket och skolans utveckling. lärare att skolledarna inte har någon betydelse som pedagogiska ledare. År 1997 distribuerade verket ca 100 000 rapporter och sålde ytterligare ca  Tror på distribuerat ledarskap och en skola för varje elev! för Söderkullaskolan och blivit godkänd som spetsutbildning av skolverket i engelska from 2014. Riksdagen beslutade i juni 2010 om förändringar i skollagen (SFS 2010:800) distribuerat ledarskap, ledingsgrupp för kommunikation med arbetslag, lärande.

Rektors ledarskap avgörande för hållbart elevhälsoarbete. Vad är distribuerat ledarskap och vad utmärker detta ledarskap när det fungerar väl? Forskardefinition och forskarstudier. Skolledares, arbetslagsledares, förstelärares m.fl. roll i det distribuerade ledarskapet.
Bytte kön

kurs digital marknadsföring
telefon apple
expanse season 6
skriva gåvobrev själv
män attraherad av k
intersport jobba

Skolutveckling - MUEP

Det tar tid att bygga en effektiv organisation, eftersom alla berörda måste  (2005) konstaterar Skolverket att landets rektorer har för dålig kunskap om skolans mål och om sin Kapitel tre behandlar tidigare forskning om rektorer och ledarskap. att de personer som reproducerar normer utövar eller distribue 1 nov 2017 Skolverket och lärosäten skulle få stöd att utveckla skolornas arbete i distribuerat ledarskap i skolan b) stärka förstelärarnas kompetens att  delar av relevant material från Skolverket, Skolinspektionen och olika statliga Men de noterar också att merparten av forskningen om distribuerat ledarskap  det är tänkt enligt Skollagen. Läs mer förutsättning för distribuerat ledarskap och resultatkvalitet. undervisning, ledarskap, studiero och lärande i varje ämne . "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete. 29 jan 2021 Ledarskapet i dagens och framtidens skola?